MONEFELDT SLÆGTENS OPRINDELSE

______________________________________________________________________

Den tidligste oplysning om Martin Monefeldt er fundet i Ulse Kirkebog. Ulse er beliggende ved Gisselfeld. Her bliver han viet den 9. december 1729 med Else Maria Harring.

            I kirkebogen er han indført som
                                              Ungkarl Martin Monefeldt
                                              barnefødt i Hessen-Cassel
Forlover for ham er L. Grandjean.

Der oplyses ikke noget om hans alder, men da han bliver begravet i 1769 oplyses det, at han er 69 år gammel og af reformert religion. Han er altså født 1700 (1699-1701).

Else Maria Harring er datter af urtegårdsmand ved Bregentved Albrecht Harring. Hun er født ca. 1710, og er altså 19 år gammel da hun bliver gift med den 10 år ældre Martin Monefeldt.

Der er ingen oplysninger om hvor i Hessen-Cassel Martin Monefeldt kommer fra og heller ikke hvorfor han netop kommer til området ved Gisselfeld og Bregentved. Forklaringen ser ud til at være, at Martin Monefeldt har opsøgt en bekendt af familien, måske slægtning, nemlig Johan Richardt, der i 1714 blev ansat som jæger og taffeldækker ved Gisselfeld. Han var noget ældre end Martin Monefeldt, men lige som denne af reformert religion.

Der findes en beretning om familien Richardt, hvori det bl.a. hedder: " Ved forespørgsel fra min fader Andreas Richardt har jeg den efterretning, at vores forfader Johan Richardt kom tillige med nogle andre tyske jægere her til Dannemark i slutningen af det 1600 år, da der var krig mellem Dannemark og Sverige. Han var barnefødt i Hessen-Cassel hvor hans fader var jagt- og forstbetjent ved det Hessen-Casselske hof og havde en farbroder, som var apoteker sammesteds. Vor forfader Johan Richardt bekjendte sig til den reformerte kirke."

Forbindelsen mellem familierne Monefeldt og Richardt bekræftes af, at to af Johan Richardts børnebørn i 1783 bliver gift med børnebørn af Martin Monefeldt. Desværre siger beretningen ikke noget om hvor i Hessen-Cassel, der er et ret stort område, familien Richardt kommer fra. På det foreliggende er det nærliggende at tro, at Martin Monefeldt og Johan Richardt kommer fra det samme område i Hessen-Cassel.

Martin Monefeldt var ikke ansat på Gisselfeld, men en eller anden beskæftigelse har han haft, idet han næppe bliver gift med en pige i Ulse uden at have boet på egnen i nogen tid. Ved vielsen i 1729 er en L. Grandjean anført som forlover. Der er sikkert tale om Skovrider Ludvig Grandjean (1688-1767). Han var først ansat ved enkedronning Charlotte Amalie og boede i Magleby, men efter enkedronningens død i 1714 blev han Skovrider ved Rytterdistriktet - formentlig boende ved Vemmetofte, da to sønner senere blev skovridere ved Vemmetofte.

Et kvalificeret gæt er, at Martin Monefeldt før sit giftermål i 1729, har været ansat som skytte ved Skovrider Ludvig Grandjean, og at Martin har bedt sin principal om at være forlover ved hans bryllup.

I tiden fra giftermålet i 1729 og til 1741, hvor Martin Monefeldt bliver ansat som skovrider under Vallø, ved vi intet konkret om ham. Da hans søn Augustus Monefeldt bliver konfirmeret i Lellinge Kirke i 1747 oplyses det imidlertid, at han er født i Fuglebjerg i 1731. Kirkebogen for Fuglebjerg sogn findes ikke for tiden før 1759 (brændt), men de første seks børn, der er født i tiden før Lellinge, er sikkert døbt i Fuglebjerg.


I bogen "Danske Skovfolk" af Svend Balslev oplyses det, at Martin Monefeldt før Valløtiden var ansat som skytte eller skovrider på Fuglebjergegnen. Jeg har spurgt Svend Balslev, men han kan ikke erindre hvor han har denne oplysning fra.

Martin Monefeldt's foresatte som skovridder under Vallø var Geheime Conferenz Raad Victor Christian von Plessen, der havde overopsynet med Valløs skove. Så mon ikke von Plessen, da der skulle antages en ny skovrider til Vallø, har hentet Martin Monefeldt på familiens gods i Fuglebjerg. Martin Monefeldt giver i 1745 en søn navnet Victor Christian.


Brev til Victor Christian von Plessen fra skovridderen ved Vallø stift

Selv om der intet kendskab er til forbindelsen mellem Martin Monefeldt og von Plessen, er der med det foranstående nogenlunde klarhed over hvor Martin Monefeldt har opholdt sig i den første tid i Danmark, men ikke noget om hvor i Hessen-Cassel han kom fra.

Den 1. oktober 1754 får Martin Monefeldt imidlertid en medhjælp, idet Johan Henrich Mantzius (Mantz) blev ansat som skytte med succesionsret - ret til at efterfølge. Hermed bliver der for første gang peget på et bestemt sted i Hessen-Cassel, idet Johan Henrich Mantzius i 1755 får udstedt et rejsepas til Neukirchen i grevskabet Ziegenhain., der ligger 50-60 km syd for byen Kassel. Mantzius blev i 1757 skovrider i Ods herred og året efter gift med Martin Monefeldt's datter Uttilie Christine Monefeldt. .

Ved et besøg i Neukirchen i 1996 kunne vi konstatere, at der boede adskillige familier i byen med navnene Mantz og Richardt, bl.a. en bager lige ved kirken med navnet Mantz og en bygmester Richardt, der var i gang med en renovering af et bindingsværkshus.

Senere undersøgelser viste, at navnene Mantz og Richardt forekommer i kirkebogen for Neukirchen helt tilbage i 1600-tallet. Det er også konstateret, at Johan Henrich Mantz er født i Neukirchen i 1716 og at apotekeren, der omtales i Richardt beretning som farbror til Johan Richardt, hed Andreas og blev gift i Neukirchen i 1667.

Neukirchen ved Ziegenhain ser altså ud til at være det rigtige sted, men efter grundige undersøgelser må det konstateres, at navnet Monefeldt ikke forekommer i kirkebogen i Neukirchen eller andre kirker i kirchenkreis Ziegenhain. Det udelukker ikke at Martin Monefeldt eller hans fader har opholdt sig i Neukirchen. Under alle omstændigheder er der helt tydeligt en forbindelse mellem familierne Monefeldt, Richardt og Mantz, men Martin Monefeldt's fødested skal altså findes et andet sted i Hessen-Cassel.

Monefeldt - stavet med t en sikkert en skandinavisering, men så vidt det har kunnet konstateres findes navnet ikke i dagens Tyskland, hverken med eller uden t. Det nærmeste navnet Monefeldt, der er fundet, er navne som Monfell, Monfeld og Manefeld. Ingen af disse kan imidlertid forbindes med Monefeldt-slægten.

I slægtskrøniken siges det bl.a., at stamfaderen skulle stamme fra Siebenbürgen. Det stemmer ikke med Martin Monefeldt's oplysning til kirkebogen i Ulse, hvor det er anført at han er barnefødt i Hessen-Cassel. Det kunne tænkes at der her var tale om en erindringsforskydning, således at der ikke er tale om Siebenbürgen, men om Siebengebirge, der er et område ved Rhinen syd for Bonn. - Henvendelse til en række arkiver i dette område var alle negative.

Det siges også i slægtskrøniken, at stamfaderen flygtede for religionskrig til Danmark. Det passer tidsmæssigt ikke med historien, idet Reformationen fandt sted allerede i 1500-tallet, og der var ikke nogen religionsforfølgelse i Hessen-Cassel på det aktuelle tidspunkt. I samme forbindelse vil jeg tillade mig at aflive myten om, at der skulle være tale om baroner.

Men det ser ud til at der er nogen sandhed i slægtskrøniken! Det siges heri, at der var en fader og to sønner eller at det var tre brødre der var flygtet til Danmark!

Der forekommer således Monefeldt'er i Danmark i 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet, der ikke kan henføres til Martin Monefeldt. Det er meget lidt tænkeligt at disse personer skulle stamme fra en helt anden familie, så Martin Monefeldt har ganske givet haft følgeskab af en eller flere slægtninge.

Andre Monefeldt'er, der indtil nu ikke har kunne indpasses i slægtsbogen:

# 1106 Martin Monefeldt 1750/51-1784
Slagtersvend i København , død 10. dec. 1784 34 år gammel, begravet 13. dec 1784 fra Vor Frue Kirke. I skiftet efter ham oplyser hans husbond, Slagter Trane, Studie Stræde 99, at den afdøde havde en halvsøster i staden, men hvad hun hedder eller hvad hun er vides ikke. Der er ikke tale om et barn eller barnebarn af Stamfaderen, men det forhold at de har samme fornavn kunne pege på, at der måske er tale om en brodersøn.

# 1107 Christian Monfeldt - født ca. 1762
Bagersvend i Helsingør. Heller ikke han kan placeres som et barnebarn af stamfaderen. Navnet er skrevet uden e i Monefeldt. Han figurerer i folketællingen 1801, 39 år og ungkarl. Bor ved sin husbond Strandgade 20 i Helsingør.

Oplysninger der hidhører fra en folketælling skal tages med et stort forbehold for stavefejl og fejl i navne og datoer etc. - Der er ikke fundet andre oplysninger om ham.


# 1108 Else Monefeldt - født ca. 1777
Tjenestepige. Iflg. folketællingen 1801 24 år og ugift. Ansat hos skibsmåler Hans Nielsen Kellerman, Lille Strandstræde 100, København.
og
# 1109 Rasmus Monefeldt - født ca. 1780
Logerende. Iflg. folketællingen 1801 21 år og ugift. Enrouleret (Matros) boende Wingårds Stræde 136, København.

Else og Rasmus kunne godt tænkes at være søskende. Der er ikke fundet andre oplysninger om dem og de har ikke kunne indplaceres.

# 1110 Jens Monefeldt - født ca. 1787
Sapeur - soldat, der er særlig uddannet til løbegravsarbejde. Død 1811 24 år gammel på Blågård, begravet fra Garnisons Kirke. I kirkebogen staves navnet Mohnfeldt. I skiftet efter ham staves navnet både Monnefeldt og Monefeldt.

# 1111 Georg Niels Lund Monefeldt - født ca., 1765
Iflg. Københavns begravelsesprotokol død 15. dec 1830 65 år og begravet fra Vartov den 20. dec. 1830. Måske en broder til nedenstående.

# 1112 Johan Henrik Christian Mannefeldt - født omkring 1760.
Død i København 9. maj 1820. Han blev 15. marts 1785 gift i Vor Frelser Kirke, Christianshavn med Marie Grumstrup. I perioden 1796 - 1804 er han gartner på Tuteins Gård i Lyngby. I 1819/20 gartner ved generalleutenant Oxholm, København.
Parret får fire børn: Friederich (Fritz) Ulrich Mannefeldt - født ca. 1787
Joachim Ernst Mahnefeldt - født ca. 1790
Christiane Marie Mahnefeldt - født 20. juli 1796 i Lyngby
Carl Christian Mahnefeldt - født 15. jan. 1799 i Lyngby
Stavemåden Mannefeldt er fra vielsen i Vor Frelsers Kirke og Mahnefeldt er fra barnedåb i Lyngby Kirke. - Joachim var lods i København og skriver sig selv både som Mahnefeldt, Mahnfeldt og Mansfeldt. Af hans tre børn bliver de to døbt Manfeldt og en Monfeldt. Joachim dør allerede i 1824. I skiftet efter ham er bl. a. noteret: "Den afdødes enke, Johanne, var tilstede og tilkendegav, at hendes afdøde Mands rigtige navn var Monefeldt." - Da gartneren lader sin yngste søn, Carl Christian, indskrive i lægdsrulle skrives efternavnet Monefeldt. Carl selv bruger stavemåden Mahnfeldt og det er alle hans 6 børn døbt.

Trods store anstrengelser er det ikke lykkedes at finde Martin Monefeldt´s nøjagtige fødested eller hvem hans forældre var. Han var tysker, var af reformert religion, var født i Hessen-Cassel og hans far hed Friederich. Herved beror det indtil videre.